Privacystatement

Privacystatement Uitvaartverzorging BijDeHand

Het werken met persoonsgegevens via een online portaal betekent dat we hier zorgvuldig en goed beveiligd mee moeten omgaan. Tijdens het selectieproces van onze systemen kijken we hier ook goed naar en passen ze aan waar nodig. De invoering van de AVG ( Algemene Verordening Gegevensverwerking) is hier het fundament voor. Lees daarom verder hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

In dit Privacy Statement wordt verstaan:
Uitvaartverzorging BijDeHand,
KVK 64398900
Vestigingsnr. 000033226563
C.F. Smeetslaan 147
1901 GL Castricum

WE STELLEN ONS EERST EVEN VOOR

Uitvaartverzorging BijDeHand is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Uitvaartverzorging BijDeHand schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Uitvaartverzorging BijDeHand blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Uitvaartverzorging BijDeHand contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteiten effectiviteit van onze website.

TECHNISCHE INFORMATIE

Uitvaartverzorging BijDeHand maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookie beleid leest u op ons cookiebeleid.

COOKIES

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
Als u Uitvaartverzorging BijDeHand toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Uniek rust;
Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Uniek is opgedragen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Uniek of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder de gegevens opslaan als voorbespreking. Uniek gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
Enkel op uw verzoek: contact opnemen en/of informeren hetzij telefonisch of per mail, regelen van de uitvaart .
Een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

WAAROM VERZAMELEN WIJ DE GEGEVENS

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en andere gegevens die nodig zijn om in basis een totaalprijs te overleggen van de uitvaart.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Uitvaartverzorging BijDeHand kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Uitvaartverzorging BijDeHand, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Uitvaartverzorging BijDeHand diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, en leveranciers. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen en buiten Nederland. Uitvaartverzorging BijDeHand heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

DERDEN

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

UW RECHTEN

U kunt ons op elk gewenst moment via mail@UitvaartverzorgingBijDeHand.nl of per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Mocht u beschikken over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen via mail@UitvaartverzorgingBijDeHand.nl U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

RECHT OM GEGEVENS OVER TE DRAGEN

INZAGE EN/OF WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via mail@UitvaartverzorgingBijDeHand.nl of per brief (Uitvaartverzorging BijDeHand, CF Smeetslaan 147, 1901 GL Castricum) verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in de voorgaande hoofdstukken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

PROCEDURE, RESPONSTERMIJN EN KOSTEN

Uitvaartverzorging BijDeHand doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Uniek met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

BEVEILIGING

Uitvaartverzorging BijDeHand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

BEWAARTERMIJN

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Uitvaartverzorging BijDeHand, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via mail@UitvaartverzorgingBijDeHand.nl. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Uitvaartverzorging BijDeHand van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via richard@UitvaartverzorgingBijDeHand.nl

DATALEK

Uitvaartverzorging BijDeHand behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Uitvaartverzorging BijDeHand en een betrokkene.

WIJZIGINGEN

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.